Η αγωγή αφορά ενήλικες που βρίσκονται σε κίνδυνο γρήγορης εξέλιξης της νόσου με συγκεκριμένο λόγο πρωτεΐνης/κρεατινίνης ούρων.

Το Kinpeygo είναι ένα ορφανό φάρμακο και η πρώτη και μοναδική εγκεκριμένη θεραπεία για IgAN.
Το φάρμακο αναπτύχθηκε από την Calliditas και θα κυκλοφορήσει από την Stada.
Η έγκριση βασίστηκε στα δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του Μέρους Α της βασικής μελέτης Φάσης 3, NeflgArd, η οποία είναι υπό εξέλιξη και αποτελεί τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλά, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη που διεξήχθη προκειμένου να αξιολογηθεί το Kinpeygo. H μελέτη επικεντρώθηκε σε άπαξ από του στόματος χορηγούμενη δόση έναντι εικονικού φαρμάκου σε ενήλικες ασθενείς με πρωτοπαθή IgAN.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...