Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το daratumumab και hyaluronidase-fihj (DARZALEX FASPRO) σε συνδυασμό με pomalidomide και dexamethasone για ενήλικες με πολλαπλό μυέλωμα που έχουν λάβει προηγούμενη γραμμή θεραπείας.

Η έγκριση χορηγήθηκε στην Janssen Biotech και διακρίνει το DARZALEX FASPRO στη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος ως το πρώτο και μοναδικό υποδορίως χορηγούμενο αντί-CD38 μονοκλωνικό αντίσωμα εγκεκριμένο σε συνδυασμό με την ευρέως χορηγούμενη αγωγή pomalidomide και dexamethasone.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...