Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με οξεία μυελοειδή λευχαιμία (AML) δεν έχουν καλή ανταπόκριση σε οποιαδήποτε θεραπεία. Το CX-01 είναι ένα χαμηλού μοριακού βάρους παράγωγο αντιπηκτικής ηπαρίνης που διατηρεί τη δυνατότητα της ηπαρίνης να αλλάζει τη δραστηριότητα του CXCL12/CXCR4 άξονα, P-selectin, των εξωκυτταρικών ιστόνων και του Παράγοντα Αιμοπεταλίων 4. Πιλοτική μελέτη που αξιολόγησε το CX-01 σε συνδυασμό με καθιερωμένη θεραπεία σε AML, έδειξε ότι επιτεύχθηκε ποσοστό πλήρους απόκρισης (CR) της του 92%.

Μελέτη των Kovacsovics T el, που παρουσιάστηκε στο ASCO 2021, αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα του CX-01 σε συνδυασμό με καθιερωμένη αγωγή σε ασθενείς > 59 ετών με AML.
H τυχαιοποιημένη μελέτη Φάσης ΙΙ, έδειξε ότι το ενθαρρυντικό ποσοστό CR και επιβίωσης χωρίς εκδήλωση (EFS) σε ηλικιωμένους ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα AML, καθιστά το CX-01 μία θεραπεία που δύναται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της καθιερωμένης AML επαγωγικής θεραπείας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...