Η BMS ανακοίνωσε θετικά αποτελέσματα από μελέτη Φάσης 2 που αξιολογεί αντί-ινωτικό φάρμακο για την Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση (Idiopathic Pulmonary Fibrosis, IPF).

Στη μελέτη τυχαιοποιήθηκαν 278 IPF ασθενείς ώστε να λάβουν 30 mg ή 60 mg του BMS-986278 ή εικονικό φάρμακο p.o. δύο φορές την ημέρα.
Η μελέτη έδειξε ότι η αγωγή με 60 mg BMS-986278 μείωσε το ρυθμό ελάττωσης της δυναμικής ζωτικής χωρητικότητας (FVC) κατά 62% σε σχέση με το εικονικό φάρμακο. Η δόση των 30 mg δεν ήταν αποτελεσματική σε σχέση με το εικονικό φάρμακο.
Όσον αφορά την ασφάλεια, το BMS-986278 ήταν καλά ανεκτό και στις 2 ομάδες και τα ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν παρόμοια με του εικονικού φαρμάκου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...