Με την έγκριση, το ELFABRIO, αποτελεί μια εναλλακτική θεραπεία με ένα μοναδικό μηχανισμό δράσης για τον πληθυσμό που πάσχει από αυτό το σπάνιο νόσημα.

Το ELFABRIO είναι μια πεγκυλιωμένη θεραπεία ενζυμικής υποκατάστασης που αποτελείται από ανασυνδυασμένο ανθρώπινο α-Galactosidase-A ένζυμο το οποίο εκφράζεται σε φυτική κυτταρική καλλιέργεια και έχει παρατεταμένο χρόνο ημίσειας ζωής (78,9 ± 10,3 ώρες).
Η έγκριση του FDA περιλαμβάνει προειδοποιήσεις στην ετικέτα που αφορούν σε αντιδράσεις υπερευαισθησίας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...