Το p.o. υποψήφιο φάρμακο αξιολογήθηκε ως θεραπεία για τη C3G, μια σπάνια νεφρολογική πάθηση που επηρεάζει νέους ασθενείς με άσχημη πρόγνωση. Τα αποτελέσματα της μελέτης Φάσης ΙΙ του iptacopan έδειξαν ότι μετά από 12 εβδομάδες, το φάρμακο μείωσε σημαντικά την πρωτεϊνουρία κατά 49% συγκριτικά με τις αρχικές τιμές σε 12 ασθενείς με C3G.
Επιπρόσθετα, το iptacopan σταθεροποίησε τη νεφρική λειτουργία όπως αξιολογήθηκε από τον εκτιμώμενο Ρυθμό Σπειραματικής Διήθησης (eGFR) την εβδομάδα 12 και αυτό το αποτέλεσμα διατηρήθηκε σε 7 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για 6 μήνες πρωτού εισέλθουν σε μακροχρόνια μελέτη επέκτασης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...