Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το teprotumumab (Tepezza) για τη θεραπεία ενηλίκων με θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια, καθιστώντας το την πρώτη ενδεδειγμένη θεραπεία για τη σπάνια οφθαλμική κατάσταση.
Το teprotumumab της Horizon Therapeutics Ireland DAC είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα του IGF-1R αναστολέα που χορηγείται ενδοφλέβια για τη θεραπεία της θυρεοειδούς οφθαλμοπάθειας.
Η θεραπεία εγκρίθηκε με βάση τα αποτελέσματα 2 τυχαιοποιημένων, ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο μελετών που περιλάμβανα 170 ασθενείς. Η πλειοψηφία των ασθενών στην πρώτη (71%) και στη δεύτερη (83%) μελέτη που έλαβαν το υπό μελέτη φάρμακο πέτυχαν >2mm μείωση στην πρόπτωση συγκριτικά με το 20% και 10% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο, αντιστοίχως.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...