Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το Tecentriq (atezolizumab) της Roche ως πρώτης γραμμής θεραπεία σε ενήλικες με μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (Non-Small Cell Lung Cancer), των οποίων οι όγκοι έχουν υψηλή PD-L1 έκφραση χωρίς EGFR ή ALΚ γονιδιωματικές μεταλλάξεις όγκου.
Η απόφαση βασίστηκε στην ανάλυση δεδομένων από τη μελέτη Φάσης ΙΙΙ, IMpower110, που έδειξε ότι η μονοθεραπεία με Tecentriq βελτίωσε τη συνολική επιβίωση (Overall Survival, OS) κατά 7,1 μήνες συγκριτικά με τη χημειοθεραπεία σε ασθενείς με υψηλή PD-L1 έκφραση.


Διαβάστε περισσότερα εδώ...