Το Yescarta (axicabtagene ciloleucel) έλαβε επιταχυνόμενη έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για το νωθρό οζώδες λέμφωμα, αποτελώντας την πρώτη CAR-T κυτταρική θεραπεία που εγκρίθηκε για αυτήν την ένδειξη.

Συγκεκριμένα, το Yescarta εγκρίθηκε για τη θεραπεία ενηλίκων με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό οζώδες λέμφωμα, μία μορφή νωθρού μη-Hodgkin λεμφώματος (iNHL), μετά από 2 ή περισσότερες γραμμές θεραπείας.
Η επιταχυνόμενη έγκριση βασίστηκε στη μελέτη Φάσης 2, ZUMA-5, όπου αξιολογήθηκαν 146 ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό iNHL και στην οποία 125 ασθενείς με οζώδες λέμφωμα και 16 ασθενείς με λέμφωμα οριακής ζώνης έλαβαν Yescarta μετά από 2 ή περισσότερες γραμμές θεραπείας.
Το 91% των ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό οζώδες λέμφωμα ανταποκρίθηκε στο Yescarta και το 74% παρουσίασε συνεχιζόμενη ύφεση τους 18 μήνες.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...